การใช้งาน Device View เพื่อการโปรแกรม FPGA

หลังจากได้ทำขั้นตอนในส่วนต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ในขั้นต่อไปจะเป็นการทดสอบและตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นของเราบนตัวชิป FPGA โดยผ่านทางการทำงานที่เรียกว่า Devices View (สามารถใช้งานคำสั่งนี้ได้ที่  View » Devices View)  โดยลักษณะการทำงานในส่วนนี้จะเป็นไปตามลำดับขั้นที่เรียกว่า workflow (ลักษณะการทำงานจากซ้ายไปขวา)  โดยมีลำดับการทำงานคือ

 • Compile the project
 • Synthesize
 • Build
 • Program FPGA

โดยรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

 1. จากเมนูเลือกที่ View » Devices View
 2. ตรวจสอบบอร์ด ( Nanoboard  ) ว่าได้ทำการเชื่อมต่อและเปิดสวิตซ์ให้บอร์ดทำงานแล้ว จากนั้นไปดูต่อที่ในส่วนของ Devices View ให้คลิ๊กที่ช่อง Live ถ้าการทำงานเป็นไปตามปกติ  ตัว indicator ( จุดกลม) ด้านหน้าคำว่า Connected จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
 3. ขั้นต่อมาให้คลิ๊กที่ Compile ตัว indicator ที่อยู่ด้านหน้า จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว เมื่อทำการคอมไพลสำเร็จ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด ( error ) ซึ่งเราจะสามารถดูได้จากพาแนลของ Messages ก็ให้กลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นตามลำดับ
 4. ทำการคลิ๊กต่อที่ Synthesize และโปรแกรมทำการ synthesis  เรียบร้อยแล้ว จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อที่เราได้ตั้งไว้ในส่วนของ config_name (ในที่นี้คือชื่อ demo จากในส่วนของหัวข้อที่แล้ว) ซึ่งโฟลเดอร์นี้จะทำหน้าที่เก็บไฟล์ที่จะถูกสร้าง (generate) ออกมาในการทำงานในขั้นต่อๆไป เช่นไฟล์ของ  EDIF,VHDL และ synthesis log file เป็นต้น โคยเราสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการ synthesis ได้ที่พาแนลของ Messages เช่นเดียวกัน
 5. คลิ๊กเลือกต่อที่ Build โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้าง Bit file เพื่อที่จะใช้ดาวน์โหลดไปยังชิป FPGA ตัว indicator จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อโปรแกรมทำการ build เสร็จสิ้น และจะมีไดอะล๊อกซ์ Result Summary จะปรากฏออกมาเพื่อรายงานผลของการทำงานในส่วนนี้ ให้ทำการปิดไดอะล๊อกซ์นี้ โดยคลิ๊กที่ปุ่ม Close เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป
 6. ต่อมาให้คลิ๊กที่ Program FPGA เพื่อเป็นการดาวน์โหลด Bit file ที่เราได้สร้างขึ้นมาไปยัง daughter board’s Cyclone chip โปรแกรมจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางบัสของ JTAG
 7. เมื่อเรียบร้อยแล้ว ไฟ LED บนบอร์ดจะติดและดับในลักษณะแบบ bit counter ตามโปรแกรมในตัวอย่างที่ได้ทำไว้

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer